Meny Uthyrning Nu Stockholm
CLS-fix

UNS Hyresvillkor

§ 1 - Tillämplighet
Nedanstående hyresvillkor skall gälla, om annat ej avtalats, mellan uthyrare (Uthyrning Nu Sthlm) och hyrestagare (kund till Uthyrning Nu Sthlm) vid hyra av all typ av utrustning. UNS Hyresvillkor kan förändras i samband med t.ex. en pandemi eller liknande.

§ 2 - Förkortningar
Uthyrning Nu Sthlm nedan kallat UNS.

§ 3 - Leverans
All leverans sker fritt UNS lager i Stockholm om inget annat överenskommits. Ombesörjer UNS transport tillkommer transport/fraktkostnader samt ev. kostnad för montering.

§ 4 - Priser
Alla priser i UNS prislistor avser hyror där hyrestagare hämtar utrustningen själv, eller genom bud. Vid långtidshyra används särskild prislista. UNS förbehåller sig rätten att neka uthyrning om hyrestagare ej i förväg signerat, eller i samband med hyran signerar, ett av UNS presenterat hyresavtal.

§ 5 - Betalning
FÖRETAG faktureras hyreskostnaden på 30 dagar netto efter hyrestidens slut. PRIVATPERSONER skall erlägga hyreskostnaden kontant vid avhämtning av hyresobjekt eller faktureras efter godkännande av AVIDA FINANS. UNS förbehåller sig rätten till kreditprövning av hyrestagare, såväl FÖRETAG som PRIVATPERSONER. För de fall kreditprövning får negativt utfall kan uthyrning stoppas av UNS. Under vissa perioder/tillfällen kan en depositionsavgift förekomma. Betalning för långtidshyra kan i vissa fall ske i förskott mot faktura på 10 dagar netto.

§ 6 - Personal
Uthyrningsvillkoren gäller både när UNS har personal på plats och när hyrestagaren själv står för personal. Observera att personal från UNS ej ingår i de på hemsidan angivna priserna.

§ 7 - Hyrestid/Hyresperiod
Med hyresperiod avses den tid som löper mellan det att hyresobjekt lämnar UNS lager till dess att den återlämnas till UNS lager, oavsett om detta sker av hyrestagaren själv eller genom bud/fraktbolag. Avhämtning/Återlämning sker alltid från/till samma ställe om inte annat avtalats.

§ 8 - Återlämning
Vid de fall hyrestagare ej förlänger hyresperioden och dröjer med återlämnandet av hyresobjekt efter den avtalade hyrestidens slut, är hyrestagare skyldig att till UNS betala för varje dygn som påbörjats utöver den avtalade hyresperioden med en dygnshyra per försenat dygn, eller med belopp som angivits separat i UNS Hyresvillkor i samband med uthyrningen.

§ 9 - Hyrestagarens Ansvar/skyldighet
Hyrestagare är ensam ansvarig, under hela hyresperioden, för skada på och eller förlust av hyrd utrustning, oavsett om den beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det åläggs hyrestagaren att bruk och handhavande av utrustningen sker på sådant sätt att skada ej sker. Samt att utrustningen återlämnas i samma skick som vid utlämnande. Detta inkluderar alla delar i utrustningen.

Det åläggs hyrestagare att vid början av hyresperioden kontrollera att utrustningen är i funktionsdugligt skick. Vid återlämnandet av utrustning testas funktionsdugligheten samt att utrustningen är komplett och rengjord. Om utrustning återlämnas smutsig debiteras kund för tvätt och rengöring med 396 kr exkl. moms per påbörjad timme. (495 kr inkl. moms)

Det åläggs hyrestagare att hålla utrustningen försäkrad, under hela hyresperioden, till utrustningens fulla värde. Vid eventuell skada på och eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är hyrestagare skyldig att, utan dröjsmål ersätta UNS för den försvunna/skadade utrustningen oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolaget. Hyrestagare är skyldig att omedelbart meddela UNS när skada eller förlust inträffat. Med skada menas ej interna fel på utrustningen, orsakade av förslitning eller fabrikationsfel, som hyrestagare ej kan göras ansvarig för.

§ 10 - Uthyrarens ansvar/ skyldighet
UNS ansvarar för att utrustningen är felfri och funktionsduglig vid utlämningstillfället. Skulle fel eller skada uppstå under hyresperioden skall hyrestagare meddela UNS snarast. Ev. fel skall repareras av UNS och får inte utföras av hyrestagare utan UNS godkännande. Hyrestagare ansvarar för att defekt utrustning kommer UNS tillhanda för reparation eller utbyte. UNS har rätt att ersätta defekt eller skadad utrustning med likvärdig utrustning, om ersättningsutrustning av samma typ och fabrikat ej finns tillgänglig. UNS garanterar service på plats inom 24 timmar från anmälan om felet på utrustningen inte kan avhjälpas via telefon samt att platsen/adressen ej ligger längre bort än 3 mil från UNS (Pepparvägen 16, 123 56 Farsta). Hyrestagaren medger UNS tillträde till de lokaler där utrustningen finns, för kontrollservice eller annat åtagande i samband med hyrd utrustning.

§ 11 - Äganderätt
Utrustningen kvarstår i UNS ägo under hela hyresperioden. Hyrestagare får därför inte låna ut, pantsätta, överlåta byta ut eller sälja utrustningen. Utrustningen får ej heller uthyras i andra hand eller föras utomlands, utan UNS medgivande. UNS märkning av utrustning får ej avlägsnas eller övertäckas.

§ 12 - Uthämtning
Hyrestagare ansvarar själv för att beställd och erforderlig utrustning hämtas vid hämtningstillfället. UNS kan ej göras ansvarig för ej beställda erforderliga delar, eller hos UNS kvarglömd utrustning.

§ 13 - Kunskap
Hyrestagare är skyldig att äga nödig kännedom för handhavande av hyrd utrustning samt inkoppling av utrustningen på det allmänna elnätet. Hyrestagare ansvarar för att utrustningen ej utsätts för skada vid inkoppling till elnät och/eller sammankoppling med annan utrustning. Hyrestagare äger ej rätt att göra ingrepp i utrustningen, utöver lampbyte och eller säkringsbyte, även om hen är tekniskt kunnig. Ej heller låta annan än av UNS utsedd person utföra reparationer av utrustningen. Har fel uppstått på utrustningen pga. åtgärd från hyrestagarens sida är UNS ej skyldig att i utbyte ställa annan felfri utrustning till förfogande, eller reparera utrustningen utan att hyrestagare erlägger ersättning härför.

§ 14 - Elsäkerhet
Vid arrangemang där UNS tillhandahåller såväl utrustning som personal svarar hyrestagare för att erforderlig elektricitet enligt överenskommelse finns tillgänglig och att samtliga el-uttag är riktigt och korrekt kopplade av yrkesman. Kostnader i samband med skador uppkomna av felaktig el-spänning debiteras hyrestagare.

§ 15 - Ersättning
UNS kan ej hållas ansvariga för uteblivna intäkter pga. defekt utrustning.

§ 16 - Riggning
Hyrestagaren ansvarar för slutbesiktning av UNS upphängd/riggad utrustning.

§ 17 - Fakturering / Faktureringsavgift / Påminnelseavgift / Dröjsmålsränta
UNS, eller ombud för UNS, debiterar vid var tid aktuell lagstadgad påminnelseavgift för faktura som ej batalats innan förfallodagen. Vid försenad betalning debiterar UNS, eller ombud för UNS, kunden dröjsmålsränta enligt räntelagen vilket motsvarar referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Vid utebliven betalning vidtar UNS, eller ombud för UNS, kravåtgärder i form av påminnelse, inkassokrav, och ansökan om betalningsföreläggande. Ombud: Accessa Finans AB, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm, Vxl: 08-6786678. Det är vid fakturering hyrestagarens fulla ansvar att ge UNS en korrekt faktureringsadress, organisationsnummer eller personnummer samt annan fakturainformation. Vid fakturering till privatperson tillkommer en faktureringsavgift på 35 kronor inklusive moms utöver hyreskostnaden. UNS får på inget sätt göras ekonomiskt ansvarig för, av hyrestagare lämnade, inkorrekta order- eller faktureringsuppgifter. OBS! Av hyrestagare felaktigt lämnade, eller inkorrekta, uppgifter kan leda till merkostnader för hyrestagare.